TÍNH PHÍ CÔNG CHỨNG THẾ CHẤP

{{formatPrice(renderNumber)}} VNĐ
{{readNumber(renderNumber)}} Đồng
{{formatPrice((price >= 70000000) ? 70000000 : price)}} VNĐ
{{readNumber((price >= 70000000) ? 70000000 : price)}} Đồng
Theo quyết định số 208/CC2 ngày 19/04/2016 của Phòng công chứng số 2 TPHCM

CĂN CỨ TÍNH PHÍ, THÙ LAO CÔNG CHỨNG

  1. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  2. Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  3. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/03/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  4. Quyết định số 208/CC2 ngày 19/04/2016 về việc thu thù lao công chứng áp dụng tại Phòng công chứng số 2 TPHCM