Phòng công chứng số 2 Thành phố Hồ Chí Minh - Tính phí công chứng

Tính phí công chứng và thù lao công chứng các loại hợp đồng giao dịch

{{formatPrice(renderNumber)}} VNĐ
{{readNumber(renderNumber)}} Đồng
{{formatPrice((price >= 70000000) ? 70000000 : price)}} VNĐ
{{readNumber((price >= 70000000) ? 70000000 : price)}} Đồng
{{formatPrice(notary)}} VNĐ
{{readNumber(notary)}} Đồng
{{formatPrice(getTotalFee)}} VNĐ
{{readNumber(getTotalFee)}} Đồng

Tính phí công chứng và thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch cố định

STT Tên hợp đồng, giao dịch Phí công chứng Thù lao công chứng Tổng cộng Xóa
{{index + 1}} {{item.title}} {{formatPrice(item.fee_1)}} đồng {{formatPrice(item.fee_2)}} đồng
{{formatPrice(item.total)}} đồng/ {{item.quality}} Hồ sơ
Tổng cộng {{formatPrice(totalPrice)}} đồng
Căn cứ tính phí, thù lao công chứng
  1. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  2. Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  3. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/03/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  4. Quyết định số 208/CC2 ngày 19/04/2016 về việc thu thù lao công chứng áp dụng tại Phòng công chứng số 2 TPHCM