PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

NHẬP THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CÔNG CHỨNG
Lưu ý: Khi quý khách đến nhận kết quả vui lòng mang theo CMND/CCCD Hộ Chiếu và các giấy tờ chứng minh là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến văn bản công chứng, để được cấp bản sao công chứng theo quy định của điều luật 65 Luật Công Chứng 2014 ./.