Hợp Đồng Giao Dịch

Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

QUY TRÌNH 01. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

QUY TRÌNH 02. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

QUY TRÌNH 03. Công chứng hợp đồng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

QUY TRÌNH 4. Công chứng hợp đồng mua bán nhà

QUY TRÌNH 5. Công chứng hợp đồng tặng cho nhà

QUY TRÌNH 6. Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

QUY TRÌNH 7. Công chứng văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

QUY TRÌNH 8. Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà

QUY TRÌNH 9. Công chứng hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

QUY TRÌNH 10. Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho thuê, cho thuê lại

QUY TRÌNH 11. Công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

QUY TRÌNH 12. Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

QUY TRÌNH 13. Công chứng hợp đồng cho thuê nhà

QUY TRÌNH 14. Công chứng hợp đồng cho mượn nhà

QUY TRÌNH 15. Công chứng hợp đồng cho ở nhờ

QUY TRÌNH 16. Công chứng hợp đồng thế chấp tàu biển, tàu bay

QUY TRÌNH 17. Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

QUY TRÌNH 18. Công chứng hợp đồng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất của người khác

QUY TRÌNH 19. Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (trong các dự án nhà ở thương mại)

QUY TRÌNH 20. Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

QUY TRÌNH 21. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

QUY TRÌNH 22. Công chứng hợp đồng bảo lãnh

QUY TRÌNH 23. Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản

QUY TRÌNH 24. Công chứng hợp đồng góp vốn

QUY TRÌNH 25. Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh

QUY TRÌNH 26. Công chứng Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

QUY TRÌNH 27. Công chứng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

QUY TRÌNH 28. Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

QUY TRÌNH 29. Công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng

QUY TRÌNH 30. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn

QUY TRÌNH 31. Công chứng hợp đồng ủy quyền của vợ, chồng cho nhau về việc mang thai và nhờ mang thai hộ

QUY TRÌNH 32. Công chứng văn bản thỏa thuận mang thai vì mục đích nhân đạo

QUY TRÌNH 33. Công chứng văn bản thỏa thuận về việc cấp dưỡng

QUY TRÌNH 34. Công chứng di chúc

QUY TRÌNH 35. Công chứng Văn bản sửa đổi, bổ sung Di chúc

QUY TRÌNH 36. Công chứng nhận lưu giữ di chúc

QUY TRÌNH 37. Hủy bỏ di chúc

QUY TRÌNH 38 Từ chối nhận di sản

QUY TRÌNH 39. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

QUY TRÌNH 40. Công chứng văn bản khai nhận di sản

QUY TRÌNH 41. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

QUY TRÌNH 42. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản

QUY TRÌNH 43. Công chứng hợp đồng mượn tài sản

QUY TRÌNH 44. Công chứng hợp đồng thuê tài sản

QUY TRÌNH 45. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

QUY TRÌNH 46. Công chứng hợp đồng đặt cọc

QUY TRÌNH 47. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

QUY TRÌNH 48. Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

QUY TRÌNH 49. Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

QUY TRÌNH 50. Công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QUY TRÌNH 51. Công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng, giao dịch

QUY TRÌNH 52. Công chứng bản dịch

QUY TRÌNH 53. Cấp bản sao văn bản công chứng

02822417703